Category Archive ปูนตราทีพีไอ

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป ตราทีพีไอ 299

October 22, 2018 Comments Off on ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป ตราทีพีไอ 299 By lang

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ตราทีพีไอ (สีฟ้า)

October 22, 2018 Comments Off on ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ตราทีพีไอ (สีฟ้า) By lang

ปูนทีพีไอ แดงซูเปอร์

October 22, 2018 Comments Off on ปูนทีพีไอ แดงซูเปอร์ By lang

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราทีพีไอ (สีดำ)

October 22, 2018 Comments Off on ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราทีพีไอ (สีดำ) By lang

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 198

October 22, 2018 Comments Off on ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 198 By lang

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว)

October 22, 2018 Comments Off on ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว) By lang

ทีพีไอ ออยล์ เวล ซีเมนต์

October 22, 2018 Comments Off on ทีพีไอ ออยล์ เวล ซีเมนต์ By lang

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197 และ 199

October 22, 2018 Comments Off on ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197 และ 199 By lang

ปูนทีพีไอ งานก่อ,ฉาบ,เท

October 19, 2018 Comments Off on ปูนทีพีไอ งานก่อ,ฉาบ,เท By lang

งานก่อ


ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 199

ทีพีไอ ออยล์ เวล ซีเมนต์

งานฉาบ


ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว)

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 198

ปูนทีพีไอ เขียวซูเปอร์

งานโครงสร้างและงานหล่อ


ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราทีพีไอ (สีดำ)

ปูนทีพีไอ แดงซูเปอร์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ตราทีพีไอ (สีฟ้า)

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป ตราทีพีไอ 299

ปูนมอร์ต้า

October 19, 2018 Comments Off on ปูนมอร์ต้า By lang


ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ M400


ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ M300

ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ M310


ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ M100

ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ M100C

ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ M200

ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ M210


ปูนสำหรับงาน ผนังเบา M220

ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ M250

ปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ M601

ปูนสำหรับช่างปั่นมืออาชีพ M900


กาวซีเมนต์ ทีพีไอ M500

กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกราะสูง ทีพีไอ M501

กาวซีเมนต์ยึดเกาะแรงสูง ทีพีไอ M502

กาวซีเมนต์พิเศษ ทีพีไอ M503

กาวยาแนว ทีพีไอ M550

ปูนซ่อมอเนกประสงค์ M600

ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ทีพีไอ M800


คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M401

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M402

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M403

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ M404